Algemene voorwaarden Ter Braak Tegelwerken.

Artikel 1   Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Ter Braak Tegelwerken Borne, gevestigd te Borne, hierna te noemen Ter Braak.

1-2.De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Ter Braak zijn algemene voorwaarden.

1-3.Bijzondere van de voorwaarden van Ter Braak afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2   Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1. Ter Braak aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Ter Braak onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3. Algemene voorwaarden worden slechts door Ter Braak aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3   Aanbiedingen.

3-1. Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2. Mondelinge aanbiedingen door Ter Braak of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4   Overeenkomst.

4-1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Ter Braak door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2. Elke met Ter Braak aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Ter Braak zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Ter Braak zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

4-3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Ter Braak bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven..

Artikel 5   Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Ter Braak binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6   Prijzen.

6-1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

6-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

6-4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te gescheiden, gelijk met de hoofdsom.

Artikel 7   Aanbetaling.

Ter Braak is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Ter Braak de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 8   Annuleren

8-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Ter Braak reeds aangeschaft materialen en grondstoffen, al dan niet be- of  verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Ter Braak gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Ter Braak als schadeloosstelling verschuldigde zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Ter Braak te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen.

8-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Ter Braak zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9   Materialen/ voegen.

9-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt, het te gebruiken materiaal wordt zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht.

9-2 Verschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders en dergelijke zijn geen materiaalfouten. Kleine maatafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen.

9-3 Tenzij anders is overeengekomen, is de voegmaat ter keuze van Ter Braak.

Artikel 10   Meer- en minderwerk.

 

10-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

10-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

10-3 Door Ter Braak te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11   Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 12   Verplichtingen van de opdrachtgever.

12-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Ter Braak tijdig kan beschikken;

a. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;

b. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

12-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

12-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

12-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Ter Braak voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13   Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ter Braak ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Ter Braak buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14   Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Ter Braak om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenste tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15   Garantie.

15-1 Gedurende een vooraf overeengekomen periode na levering verleend Ter Braak aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Ter Braak zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Ter Braak na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

15-2 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

15-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 16   Leveringstermijnen.

16-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige lering dient de opdrachtgever Ter Braak schriftelijk in gebreke te stellen.

16-2 De leveringstermijnen zijn vastgestelde in de verwachting dat er geen beletselen voor Ter Braak zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

16-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 17   Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Ter Braak aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 18   Oplevering.

18-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Ter Braak dit de opdrachtgever schriftelijk /  mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.

18-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Ter Braak niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in het artikel “overmacht”genoemd.

 

Artikel 19   Aansprakelijkheid.

19-1 Ter Braak is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

19-2 Ter Braak is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Ter Braak of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

19-3 Ter Braak zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

19-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Ter Braak.

19-5 Ter Braak is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en / of organisaties / instellingen belast met de toezicht op de bouw en / of  bouwvoorschriften / bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebben de meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan Ter Braak is gegeven.

Artikel 20   Overmacht.

20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Ter Braak of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Ter Braak, ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Ter Braak, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Ter Braak overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20-2 Ter Braak is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21   Reclame.

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Ter Braak terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Ter Braak wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21-2 Ter Braak dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21-3 Indien de reclame naar het oordeel van Ter Braak juist is, zal Ter Braak hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22   Eigendomsvoorbehoud.

22-1 Zolang Ter Braak geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Ter Braak.

22-2 Ter Braak heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23   Wanprestatie en ontbinding.

23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

23-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Ter Braak ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

23-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Ter Braak eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Ter Braak op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 24   Betaling.

24-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

24-2  Ter Braak is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

24-3.Ter Braak is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

24-4.De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Ter Braak zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25   Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Ter Braak, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.